Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Kontakt 703 178 690

Poslání

Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.
Láska k dětem je moje jediné štěstí.
Božena Němcová

Jak to funguje?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám, které se ocitly vtíživé životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, hledání zaměstnání, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací obtíže s dětmi…

Cílem spolupráce je dobře fungující rodina, která dokáže zajistit všem svým členům bezpečné prostředí, zabezpečí základní životní potřeby, prostor pro výchovu a vzdělávání dětí, a jsou v ní zdravé citové vztahy.

Důraz klademe na aktivní spolupráci nejen s blízkými osobami dítěte, ale i s dalšími odborníky, kteří jsou s danou rodinou v kontaktu a mohou svým vlivem přispět ke zlepšení situace rodiny. Jedná se tak o dlouhodobou intenzivní podporu celého systému rodiny a jeho aktivizaci.

Služba je terénní, pracovníci SAS navštěvují rodiny v jejich domácím prostředí, či na jiném domluveném místě, a to ve všední dny od 7:00 hod. do 18:00 hod. Rodiny mohou využít i ambulantní služby na adrese Dětského centra v úterý od 12:00 hod. do 17:00 hod. nebo dle telefonické domluvy.

Působíme v oblastech ORP Zlín, ORP Holešov, ORP Luhačovice, ORP Otrokovice, ORP Vizovice, ORP Kroměříž.

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Anotace projektu

Cíle služby

Cílem služby je zapojení a aktivizace všech členů rodiny do řešení jejich nepříznivé životní situace. Snahou je obnovit narušené funkce rodiny a tím minimalizovat dopady, které by mohly ohrožovat vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče či příprava na návrat dítěte zpět do rodiny z náhradní či institucionální péče.

Pro koho je služba určena?

SAS jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let, pro rodiče, rodiče samoživitele, pěstouny či jiné osoby pečující o dítě a nastávající maminky.

Zásady služby

1) Pracovníci dbají na respektující, neutrální a důstojný přístup k uživatelům

2) Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno s ohledem na jeho osobní cíle, potřeby, schopnosti a specifičnost problému, na jehož řešení spolupracujeme

3) Svobodné a dobrovolné rozhodování – uživatel je veden ke svobodnému a dobrovolnému rozhodování, čímž je rovněž předcházeno možné závislosti uživatele na službě

4) Princip spolupráce s rodinou – vedeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace, rodinu podporuje a motivujeme k tomu, aby řešení nacházela co nejvíce sama a také se na realizaci řešení co nejvíce podílela

5) Princip profesionality pracovníků – pracovníci se řídí Etickými kodexy, vzdělávají se systematicky v oblasti sociální práce

6) Interdisciplinarita a komplexnost – při práci s uživatelem je dbáno na týmovou spolupráci a spolupráci s jinými odborníky

7) Mlčenlivost
Dítě je láska, která se stala viditelnou.
Novalis

SAS KONTAKT

Vedoucí SAS
Mgr. Adéla Kubáčková
adela.kubackova@dczlin.cz 703 178 690
Sociální pracovnice
Mgr. Veronika Huňková
veronika.hunkova@dczlin.cz 734 785 999
Sociální pracovnice
Bc. Lucie Masaříková
lucie.masarikova@dczlin.cz 703 178 820Pravidla pro podávání stížností (PDF) Nabídka služeb SAS (PDF) Informační leták služby SAS (PDF)
Sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.

Hlavním předmětem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zařízení ústavní péče pro děti do tří let, financování nových sociálních služeb a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách. V rámci projektu vzniknou nové služby komunitního typu, ambulantní, terénní služby a v jednom případě i pobytová forma a nové typy péče pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji.